Kompleksowe prowadzenie  księgowości:

• sporządzanie bilansu otwarcia, 
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych
  od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług VAT,
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych:
- bilans,     
- rachunek zysków i strat, 
- informacja dodatkowa,
• konsolidowanie sprawozdań finansowych,
• sporządzanie sprawozdań do GUS,
• sporządzanie przelewów bankowych,
• nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości,
• konsultacje z zakresu rachunkowości.
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
•    prowadzenie ewidencji wyposażenia,
•    weryfikację otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i prawnym celem usunięcia uchybień,
•    opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie,
•    współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje,
•    sporządzanie pozostałych deklaracji podatkowych według potrzeb Klienta.

Wobec powyższego oferujemy Państwu:

•    prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości poprzez bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych,
•    prowadzenie podatkowej  książki  przychodów i rozchodów,
•    prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
•    karta podatkowa
•    sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, ustalanie wysokości rozliczeń z tytułu VAT oraz przygotowanie okresowych deklaracji do rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
•    prowadzenie ewidencji wyposażenia,
•    weryfikację otrzymanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i prawnym celem usunięcia uchybień,
•    opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie,
•    współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej
•    sporządzanie pozostałych deklaracji podatkowych według potrzeb Klienta.

Zakres świadczonych przez nas usług dotyczących kadr:

•    przygotowanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi
•    przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy
•    zakładanie oraz bieżąca aktualizacja teczek osobowych
•    przygotowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę
•    rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS
•    rozliczanie urlopów wypoczynkowych
•    prowadzenie rejestrów zwolnień lekarskich
•    przesyłanie deklaracji statystycznych do GUS

Zakres świadczonych przez nas usług dotyczących płac:

•    sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
•    sporządzanie list płac pracowników,  podział wynagrodzeń na miejsca powstawania kosztów
•    sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowników
•    comiesięczne ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wysokości składek ZUS
•    sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
•    sporządzenie deklaracji PIT-11 lub PIT-8B pracowników
•    sporządzenie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R na koniec roku podatkowego
•    usługi  w zakresie rozliczeń podatku za pracę za granicą oraz pozyskiwaniem świadczeń rodzinnych dla Klientów  pracujących w krajach Unii Europejskiej

Usługa e-ksiegowość

To nasza kolejna propozycja prowadzenia księgowości oraz pełnej obsługi wypłacanych wynagrodzeń. Za niewielką opłatą poprowadzimy księgowość dowolnej firmy z terenu całej Polski! Również dla dowolnej firmy z terenu całej Polski zapewnimy pełną obsługę wypłacanych wynagrodzeń. Warunkiem jest przekazywanie nam dokumentów w formie elektronicznej (pliki PDF, skany dokumentów w standardowych formatach). Wszystkie kontakty Klienta z biurem odbywają się za pomocą poczty elektronicznej i stron internetowych.

Doradztwo ekonomiczne

-  przygotowanie wniosków kredytowych
-  opracowywanie biznesplanów
-   analizy finansowe
-  oraz wszelkie inne usługi według potrzeb i życzenia Klientów.